วัชรา ไชยสาร.

สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ / วัชรา ไชยสาร รวบรวมและเรียบเรียง. - ฉบับปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544. - [10], 457 หน้า : ภาพประกอบ.

9747737949


เสรีภาพด้านสารสนเทศ -- ไทย.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- ไทย.

KPT2476 / .อ45 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544