2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย / กนกศักดิ์ แก้วเทพ, นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. - 9, 306 หน้า.

รวมบทความจากการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 ของศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง "2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย" วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี.

9747215861


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540-?
ไทย -- ภาวะสังคม -- 2540-?
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2540-?

HC445 / .ก6448

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455