จิรนิติ หะวานนท์.

สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ / จิรนิติ หะวานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544. - 83 หน้า.

9742829993


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT2460 / .จ64 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544