ท. เทิดธรรม.

คอร์รัปชั่น : รูปแบบ ปัญหา กลยุทธ์ในการแก้ไข (สะท้อนความจริงในระบบราชการและสังคมไทย) / โดย ท. เทิดธรรม. - กรุงเทพฯ : เมฆขาว, 2545. - 2, 57 หน้า.

9748835065


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.

JQ1745.ก55ฉ5 / ท13

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544