สุมณฑา วัฒนสินธุ์.

คู่มือความปลอดภัยของอาหาร (ฉบับกระเป๋า) / สุมณฑา วัฒนสินธุ์. - นนทบุรี : บริษัท เอส. บี. บิซิเนส จำกัด, 2544. - 69, ก-ง หน้า : ภาพสีประกอบ. - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร .

9748430405


อาหาร -- จุลชีววิทยา.
จุลินทรีย์.
การสุขาภิบาลอาหาร.
อาหารเป็นพิษ.

QW85 / .ส743

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544