ภิญโญ พานิชพันธ์.

มหันตภัยจากวัตถุเคมี : ความเสี่ยงและอันตราย / คณะผู้เขียน ภิญโญ พานิชพันธ์, เอื้อนพร ภู่เพ็ชร์, ธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร ; บรรณาธิการ ภิญโญ พานิชพันธ์, พิณทิพ รื่นวงษา. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2544. - 10, 180 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9742291837


สารเคมี -- การวัดความปลอดภัย.
สารเคมี -- อุบัติเหตุ.
สารอันตราย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

TP149 / .ภ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544