วิสาหกิจชุมชน : กลไกเศรษฐกิจฐานราก / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, พิทยา ว่องกุล บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. - 250 หน้า : ภาพประกอบ. - เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ; 20 .

9741317247


การส่งเสริมอุตสาหกรรม -- ไทย.
การพัฒนาอุตสาหกรรม -- ไทย.
สหกรณ์ -- ไทย.
การพัฒนาชุมชน -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.

HC445.ฮ9อ7 / ว65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544