นงลักษณ์ พหลเวชช์.

สังคมได้อะไร-- จากการปฏิรูปการศึกษา / คณะผู้จัดทำ นงลักษณ์ พหลเวชช์, ฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ, สุวิจิตร ศาตะมาน. - กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544. - 45 หน้า.

9747876183


การปฏิรูปการศึกษา -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544