บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น / คณะผู้วิจัย ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่นๆ]. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544-2545. - 3 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่.

ล. 1. รายงานการวิจัย -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ล. 3. ภาคผนวก.

9744440047 (ล.1) 9744470055 (ล.2)


การเลือกตั้ง -- ไทย.

JQ1749.ก5 / บ34

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544