คู่มือนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์. - กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2544. - 94 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .ค744

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544