จันทรัตน์ ระเบียบโลก.

วิเคราะห์ข้อมูลสตรีกับสุขภาพอนามัย = Data analysis on women and health / ผู้วิเคราะห์และจัดทำ จันทรัตน์ ระเบียบโลก, สดสวย คณาวัชรากุล. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ประมวลข่าวสารการอนามัยครอบครัว กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2533. - 156 หน้า : ภาพประกอบ.

9747955962


สุขภาพของสตรี -- ไทย -- สถิติ.
สตรี -- อัตราการตาย -- ไทย -- สถิติ.
สตรี -- ไทย -- โภชนาการ -- สถิติ.
สตรีมีครรภ์ -- ไทย -- สถิติ.

WA309 / .จ633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544