ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, (ปรับปรุงใหม่). - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545. - 467 หน้า.

974950609X


ศาลปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2764 / .ช62 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544