ศรีเรือน แก้วกังวาล.

จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย / ศรีเรือน แก้วกังวาล. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1. แนวคิดเชิงทฤษฎี-วัยเด็กตอนกลาง -- ล. 2. วัยรุ่น-วัยสูงอายุ.

9745718165 9745718173


จิตวิทยาพัฒนาการ.

BF713 / .ศ4 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544