วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 251 หน้า.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2549.

9745729337 9744661119 (2549)


มรดกและการรับมรดก -- ไทย.

KPT770 / .ว432

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544