สมบัติ จำปาเงิน.

กระทรวง ทบวง กรมในประเทศไทย / สมบัติ จำปาเงิน. - กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2544. - 248 หน้า : ภาพประกอบ.

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: ประวัติความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบัน.

9742981779


ส่วนราชการ -- ไทย -- ประวัติ.

JQ1745 / .ส38

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544