นันทวัฒน์ บรมานันท์.

การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / นันทวัฒน์ บรมานันท์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543. - 234 หน้า.

9742827923


การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2920 / .น63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544