คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขปรับปรุงโดยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539. - [พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2543. - 5, 131 หน้า : ภาพประกอบ.

9747289687


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- ระเบียบการลา.

JQ1746.ก2 / ค64 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544