รุ่งนภา ฉันทวัตวงศ์.

ข้อสัญญาเกี่ยวกับเบี้ยปรับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 = Liquidated damages of the regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E. 2535 (1992) / โดย รุ่งนภา ฉันทวัตวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 10, 138 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743273956


เบี้ยปรับ.
เบี้ยปรับ -- ไทย.
การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT870.5 / .ร72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544