สราวุธ ปิตุเตชะ, 2514-

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 = Organic laws under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) / โดย สราวุธ ปิตุเตชะ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 7, 140 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743275606


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ฝรั่งเศส.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- อิตาลี.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- สเปน.

KPT2070 / .ส46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544