สุกัญญา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.

มาตรการควบคุมการเข้าซื้อหุ้นเพื่อครอบงำกิจการ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย = Acquisition control : a comparative study between American and Thai laws / โดย สุกัญญา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 8, 110 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743275886


การครอบงำกิจการ -- ไทย.
การครอบงำกิจการ -- สหรัฐอเมริกา.

KPT648 / .ส726

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544