สหัส สิงหวิริยะ.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก / โดย สหัส สิงหวิริยะ. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545. - 8, 348 หน้า.

9742030669


มรดกและการรับมรดก -- ไทย.

KPT770 / .ส56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544