ทำเนียบท้องที่ / กรมมหาดไทย. - [พระนคร] : กรม, 2483- - เล่ม. - รายห้าปี - 2483-

ปี 2527 ใช้ชืิ่อ: ทำเนียบท้องที่ : สถิติข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค. ปี 2527-2531 จัดทำโดย กองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. ปี 2541- จัดทำโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ทำเนียบนาม.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- สถิติ.

JS7153.ก12 / ท63

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305