โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำระบบข้อมูลพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้จัดทำโครงการ ชยันต์ ตันติวัสดาการ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2544. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.


สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--กฎและระเบียบปฏิบัติ.
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--การประมวลผลข้อมูล.

KPT2524 / .ค94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544