สถานการณ์โลกปี 2545 : ผลกระทบต่อไทย / ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 10, 42 หน้า. - หนังสือชุดนโยบายระหว่างประเทศ ; ลำดับที่ 2 .

9745729485


การเมืองของโลก -- ศตวรรษที่ 21.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- 2545.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544