เพ็ง เพ็งนิติ.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / เรียบเรียงโดย เพ็ง เพ็งนิติ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545. - 576 หน้า.


ละเมิด -- ไทย.
ความรับผิดของราชการ -- ไทย.

KPT2840 / .พ72 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544