ฮิบเบเลอร์, รุสเซล ชาร์ล.

วิเคราะห์โครงสร้าง = Structural analysis / R.C. Hibbeler เขียน ; บุรฉัตร ฉัตรวีระ, วทัชภฬ เดชพันธ์ [แปลและ]เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : บริษัทเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด, 2002 [2545]- - 3 เล่ม : ภาพสีประกอบ.

9749018176 9749007417


การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)

TA645 / .ฮ63

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)