ฉันทนา อุตสาหลักษณ์.

พุทธปัญญา : คู่มือการสร้างปัญญา / รวบรวมเรียบเรียงโดย ฉันทนา อุตสาหลักษณ์. - [ม.ป.ท.] : กองทุนพิทักษ์ธรรม, 2545. - 9, 214 หน้า : ภาพประกอบ.

9749015428


พระไตรปิฎก.


ธรรมะ (พุทธศาสนา)
วิปัสสนา.
การเข้าฌาน -- พุทธศาสนา.

BQ1105 / .ฉ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544