แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด = National Master Plan on Cleaner Production. - [กรุงเทพฯ] : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ, 2545. - 38 หน้า.


การบริหารงานผลิต -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544