วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : หสม. แก้วขวัญช้าง, 2545. - 405 หน้า.

ชื่อเรื่องที่ปกนอกและสัน: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน.

9749050495


ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.
ทรัพย์สิน -- ไทย.

KPT640 / .ว646 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544