ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-2561.

อนาคตประชาธิปไตยไทย / ชัยอนันต์ สมุทวณิช. - [กรุงเทพฯ : วารสารผู้แทนราษฎร], 2535. - 8 หน้า : ภาพประกอบ.

ผู้แทนราษฎรฉบับพิเศษประจำเดือนพฤษภาคม 2535.


ประชาธิปไตย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544