กองเทพ เคลือบพณิชกุล.

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติไทย : ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ตามแนวคิดและหลักการใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองเทพ เคลือบพณิชกุล. - กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2545. - 83 หน้า : ภาพประกอบ.

9748533107


การปฏิรูปการศึกษา -- ไทย.

LA1221 / .ก545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544