สันติวิถี : ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความมั่นคง / สถาบันยุทธศาสตร์สันติวิธี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2544. - 125 หน้า.

9748056546


การไม่ใช้ความรุนแรง.
สันตินิยม.
การบริหารความขัดแย้ง -- ไทย.
ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย.

HM1281 / .ส63 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544