เกื้อ วงศ์บุญสิน.

ประชากรกับการพัฒนา / เกื้อ วงศ์บุญสิน. - พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุงแก้ไข. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. - 276 หน้า : ภาพประกอบ.

9741318138


ประชากร.
การพัฒนาเศรษฐกิจ.
การวางแผนทางสังคม.

HB849.4 / .ก8 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544