การศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท = Studies of history and literature of Tai ethnic groups / บรรณาธิการ สรัสวดี อ๋องสกุล ; ผู้ช่วยบรรณาธิการ โยซิยูกิ มาซูฮารา. - กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2002 [2545] - 514 หน้า.

9742724776


ชาวไท -- ประวัติ.
วรรณกรรมไท.

DS523.4.ท9 / ก63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544