ศรีชลาลัย.

ไทยเสียดินแดน 15 ครั้ง / โดย ศรีชลาลัย. - พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2483. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนที่.


ไทย -- ประวัติศาสตร์.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

DS575 / .ศ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544