สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

แนวความคิดในการหาเสียงเลือกตั้ง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง, 2545. - 221 หน้า ; ภาพประกอบ.

9749048652


การหาเสียงเลือกตั้ง -- ไทย.
โฆษณาทางการเมือง -- ไทย.

JQ1749.ก5 / ส72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544