ชูศักดิ์ เที่ยงตรง.

การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ (Public personnel administration). - พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, โครงการผลิตตำรา และวิจัยทางรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519. - 393 หน้า.


การบริหารงานบุคคล.

JF1358 / .ช7 2519

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544