เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล.

มิติใหม่ของการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล : การเมือง ค่านิยม และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ. - กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2530. - 157 หน้า. ตาราง.


การบริหารงานบุคคล.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JF1358 / .ช8

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544