พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545. - 181 หน้า.

9749506847


บริษัทมหาชนจำกัด -- ไทย.
กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT1050.ก28 / 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544