นุชนาฎ พุ่มวิเศษ, 2520-

กระบวนการถ่ายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของหมู่บ้านแม่จันหลวง จังหวัดเชียงราย = The process of transferring integrated farming concept at Mae Chan Luang Village, Chiang Rai Province / นุชนาฎ พุ่มวิเศษ. - [กรุงเทพฯ] สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. - ก-ฌ, 162 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.

9740309445


ระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน -- ไทย -- เชียงราย.
เกษตรกร -- ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

S471.ท92ช8 / น723

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544