โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2491-

พื้นฐานรัฐศาสตร์กับการเมืองในศตวรรษที่ 21 / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. - นครปฐม : ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, 2543. - 157 หน้า. - หนังสือ / โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; ลำดับที่ 1 . - หนังสือ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์) ; ลำดับที่ 1. .

9745539859


รัฐศาสตร์.
รัฐ.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.
รัฐศาสตร์ -- ปรัชญา.

JA71 / .ก95

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544