เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2499-

การปฏิรูประบบราชการภายใต้กระแสการจัดการภาครัฐใหม่และข้อวิพากษ์ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. - กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2545. - 144 หน้า.

974954157X


การบริหารรัฐกิจ.
ระบบราชการ.

JF1358 / .ร82

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544