รวมคำพิพากษาฎีกา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น มาตรา 157 ถึงมาตรา 192 ตั้งแต่พุทธศักราช 2500 ถึง 2542 / รวบรวมโดย ไพโรจน์ วายุภาพ, ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา, 2542. - 594 หน้า.


วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.
คำพิพากษาศาลคดีอาญา -- ไทย.

KPT4606.7 / .ร54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544