เฉลิมเกียรติ ผิวนวล.

ความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ, มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2529. - 469 หน้า.

9747010976


ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1741.ก2 / ฉ72 2529

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544