พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-

คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2535 / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544. - 271 หน้า.

9742829705


สัญชาติ -- ไทย.

JX4270.ท9 / พ63 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544