มานิตย์ จุมปา.

คู่มือศึกษาคดีรัฐธรรมนูญ สำหรับวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ / มานิตย์ จุมปา. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2545. - 362 หน้า.

9749577116


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ม63 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544