บุญส่ง ศิริพันธุ์โนน.

คดีภาษีอากรฝ่ายสรรพากร : คู่มือการดำเนินคดีภาษีอากร : พร้อมด้วย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544 ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ / บุญส่ง ศิริพันธ์โนน. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545. - 2, 258 หน้า : ภาพประกอบ.

9742030774


ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กระบวนการและการบริหารงานภาษีอากร -- ไทย.
ศาลภาษีอากร -- ไทย.

KPT3682 / .บ72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544