เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย), พระยา, 2432-2492.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ บรรพ 1 มาตรา 149-193/35 / พระยาเทพวิทุร (บุญช่วย วณิกกุล). - [แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย กำชัย จงจักรพันธ์. - [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - xiv,183 หน้า.

9749010655


นิติกรรม -- ไทย.
กำหนดอายุความ -- ไทย.
เวลา (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT504 / .ท73 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544