วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย ทรัพย์สิน บรรพ 4 มาตรา 1298-1434 / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. - กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - xiv, 249 หน้า.

9749060245


ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.
ทรัพย์สิน -- ไทย.

KPT640 / .ว6455

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544