สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2500-

ความรู้เบื้องต้น กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุคส์, 2545. - 112 หน้า.


การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ลายมือชื่อดิจิตอล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT920 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544